Privacyverklaring

Privacyverklaring

ALGEMEEN

Het Beethoven Festival legt diverse gegevens vast van (potentiële) concertbezoekers, van haar vrijwilligers en van andere (zakelijke) relaties.

WAAROM EN HOE VERZAMELEN WE DIE PERSOONSGEGEVENS EN HOE WORDEN ZE GEBRUIKT

Wij leggen die gegevens vast om met de genoemde relaties te kunnen communiceren. Bijvoorbeeld om concertbezoekers attent te maken op veranderingen rondom concerten en aangekochte kaarten. Of om hen te kunnen wijzen op extra concerten die mogelijk (nog) niet op de website en/of in de festivalbrochure staan. We gebruiken de gegevens ook om geïnteresseerden attent te maken op nieuwe (festival)activiteiten in Zutphen of op andere plaatsen. Ook als er ontwikkelingen zijn die wij voor (toekomstige) festivalbezoekers en relaties interessant achten, kunnen we contactgegevens gebruiken.

Gegevens worden verzameld doordat mensen zich inschrijven op de Festival Nieuwsbrief, via kaartverkoop of doordat anderszins informatie aan en over het Festival wordt aangevraagd. Deze registratie kan plaatsvinden door het Festival zelf of door derden die (een deel) van de registratie voor het Festival verzorgen. De registratie en verwerking vindt meestal (maar niet uitsluitend) plaats m.b.v. geautomatiseerde en digitale systemen.

WELKE GEGEVENS LEGGEN WE VAST

Ten behoeve van bovengenoemde doelen leggen we van bezoekers, vrijwilligers en relaties de volgende gegevens vast:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gereserveerde concert(en)
  • Aantal en soort kaarten dat wordt besteld
  • Bankrekening van waaraf de betaling wordt gedaan
  • Andere gegevens die met onze activiteiten of het festival zelf te maken hebben.
  • Specifieke wensen, kennis en vaardigheden (vrijwilligers)

VERTROUWELIJKHEID EN BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Deze gegevens zijn alleen bestemd voor het Festival om de genoemde doelen te kunnen realiseren.
We zullen er daarom voor zorgen dat die gegevens niet bij derden terecht komen, tenzij dat nodig is om die doelen te bereiken. De gegevens worden nooit zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekt. Indien de registratie en de verwerking van de gegevens door derden wordt verzorgd, zal het Festival met hen een zg. verwerkersovereenkomst afsluiten. Daardoor is gewaarborgd dat voor die derden dezelfde verplichtingen gelden als voor het Festival.

De gegevens worden verzameld d.m.v. beveiligde kanalen en bewaard op beveiligde informatie-dragers. Die beveiliging vindt plaats m.b.v. fysieke, organisatorische, technische en digitale oplossingen. Deze worden getoetst op betrouwbaarheid en waarnodig aangepast. De gegevens zijn vrijwel steeds opgeslagen op één plaats die wordt beheerd door en toegankelijk is voor één met de registratie belaste verantwoordelijke. In uitzonderlijke gevallen, wanneer er meerdere medewerkers betrokken zijn bij de registratie en verwerking zijn deze medewerkers op de hoogte zijn van de in dit privacystatement genoemde regels inzake vertrouwelijkheid en beveiliging.

BEWAARTERMIJN EN TOESTEMMING VAN BELANGHEBBENDEN

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de hierboven genoemde doelen. Met de verstrekking van deze gegevens door de concertbezoeker, de vrijwilliger en/of de relatie van het festival wordt toestemming gegeven de gegevens te registreren, te verwerken en te bewaren zoals in dit privacy statement staat vermeld.

RECHTEN VAN BELANGHEBBENDEN

Betrokkenen kunnen altijd verzoeken om de geregistreerde gegevens te raadplegen, aan te vullen of te (laten) wijzigen en verwijderen. Hiervoor is het voldoende om een mail te sturen naar info@beethoven-festival.nl of te bellen met 06 – 3727 6909. U kunt de genoemde kanalen ook benutten als u een klacht wilt indienen over de manier waarop we de gegevens registreren, verwerken of bewaren.

WIJZIGING EN PUBLICATIE VAN DIT PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement kan worden gewijzigd of aangevuld als zou blijken dat er niet, onvoldoende of op onjuiste wijze mee wordt voldaan aan wettelijke vereisten of als de doelen die met de registratie en verwerking van de gegevens worden beoogd worden gewijzigd. Dit privacy statement wordt gepubliceerd op de website van het festival www.beethoven-festival.nl. Er wordt op de website naar verwezen op plaatsen waar om gegevens wordt gevraagd en/of waar ze kunnen worden ingevoerd door de belanghebbende.

Beethoven Festival Zutphen, januari 2022

Scroll naar boven